Blog

กระโดดเชือกอย่างไร ไม่ให้ข้อหัวเข่าอักเสบ

คำตอบก็คือพระสงฆ์ยังเป็นลิงจำเป็นสำหรับสังคมไทยอยู่ แม้ทุกวันนี้ฆราวาสจะสามารถสอนธรรมะได้ แต่พระสงฆ์ก็ยังมีความสำคัญในการลิบทอดคำสอนในทางพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะในทางเถรวาท ความต่อเนื่องของหลักธรรมคำสอนเป็นลิงสำคัญ พระสงฆ์อยู่ในฐานะที่ดีกว่าฆราวาสในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนไปยังคนรุ่นหลังได้ เนื่องจากมีหน้าที่คืกษาและเผยแพร่ธรรมะโดยตรง ชีวิตความเป็นอยู่ก็เอื้อต่อกิจด้านนี้เต็มเวลาอีกทั้งการที่มีหลายวัยอาคัยอยู่ในวัดหรือสำนักเดียวกัน ก็ช่วยให้หลักธรรมคำสอนมีโอกาสที่จะสืบเนื่องไม่ขาดสาย ขณะที่ฆราวาสซึ่งมีความรู้ทางธรรมนั้นมักเป็นปัจเจกบุคคล มีได้มีสำนักหรือรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ความรู้ความสามารถมีโอกาสขาดตอนได้ง่าย ส่วนสถาบันของฆราวาสที่จะทำหน้าที่สืบทอดธรรมะ(ไม่ว่ามหาวิทยาลัยหรือมูลนิธิ) ก็เกิดขึ้นได้ไม,ง่ายและมีไดัไม่กี่แห่ง เพราะต้องอาคัยทุนรอนเป็นการเฉพาะ ขณะที่วัดนั้นเพียงแค่อาศัยบิณฑบาตขอ    ชาวบ้านก็สามารถเป็นแหล่งดึกษาและถ่ายทอดธรรมะได้ อีกทั้งยังมีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ธรรมะเผยแพร่ไปได้กว้างขวางขึ้นที่สำคัญกว่านั้น ซึ่งฆราวาสทำได้ยากก็คือ  เชือกกระโดดราคา การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีได้หมายเฉพาะชีวิตที่ไร้เรือนหรือคู่ครองเท่านั้น หากหมายถึงชีวิตที่มุ่งไปสู่อิสรภาพ ไม่เป็นทาสความสุขทางกาม และไม่ติดยึดกับโลก ทุกสังคมควรมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างของชีวิตดังกล่าว เพี่อให้ผู้คนประจักษ์ว่าชีวิตเช่นนี้มีได้จริง    และไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะเข้าถึงได้ตัวอย่างของชีวิตเช่นนี้แหละที่จะเตือนสติผู้คนไม่ให้พลัดตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม และทำให้สังคมมีมีติทางจิตวิญญาณอยู่ได้  กระโดดเชือกสูง เพศบรรพชิตเอื้อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตพรหมจรรย์ได้ และความเป็นชุมชนของสงฆ์ก็อำนวยให้วิถีชีวิตดังกล่าวลืบเนื่องได้ไม,ขาดสาย เป็นนํ้าบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของสังคม หน้าที่ในทางพรหมจรรย์นี้เป็นหน้าที่ที่ฆราวาสไม่อาจดึงไปจากพระได้ ด้วยเหตุนี้แม้นว่าฆราวาสจะเข้มแข็งและสามารถดึงบทบาทหน้าที่หลายอย่างไปจากพระได้ แต่ถึงที่สุดพระก็ยังจะต้องมีอยู่เพี่อเป็นผู้สืบทอดคุณค่าของชีวิตพรหมจรรย์ให้ผู้คนได้ประจักษ์แต่พระจะทำหน้าที่นี้ได้ สังคมก็จำต้องอุปถัมภ์คํ้าชูพระเพี่อให้ดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้ การที่พระอยู่ในสถานะเป็นที่เคารพนับถือของสังคม ไม่เพียงแต่จะทำให้พระสำนึกถึงพันธะหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรแก่การกราบไหว้เท่านั้น หากยังเป็นการแสดงและตอกยํ้าแก่ฆราวาสเองด้วยว่า ชีวิตพรหมจรรย์ที่พระท่านเป็นตัวแทนอยู่นั้นเป็นสิงสูงส่ง สมควรที่จะเชิดชูและรักษาไว้ให้ลืบเนื่องตลอดไปอย่างไรก็ตาม เชือกกระโดดadidas  การที่พระจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนได้นั้น มีได้อยู่ที่ว่าอุดมคติของพระควรเป็นอย่างไรเท่านั้น หากยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของพระเองด้วย ว่าสอดคล้องกับอุดมคติด้งกล่าวหรือไม่ การปฏิรูปตัวเองของพระสงฆ์เพี่อให้มีความเข้มแข็งกว่าที่เป็นอยู่ จึงเป็นสิงสำคัญ หากว่าสถาบันสงฆ์เข้มแข็งเสียแล้ว ถึงแม้สังคมฆราวาสจะเข้มแข็งเพียงใด ก็ยากที่จะลดทอนสถานะและบทบาทของพระสงฆ์ไปได้ ที่แล้วมาการเติบใหญ่ของ   พระไพศาล วิสาโล    71ขบวนการฆราวาสจนกลายเป็นขบวนการศาสนาที่บดบังสถาบันสงฆ์นั้น ไม,ว่าที่ใดมักเกิดขึ้นเพราะสถาบันสงฆ์อ่อนแอและเสือมโทรมเป็นสำคัญแนวทางการปฏิรูปพุทธศาสนาจากที่กล่าวมา พุทธศาสนาในไทยมีแนวโน้มที่จะซวดเซลงกว่าเดิมเพราะการเสือมโทรมอ่อนแอภายใน และเพราะการครอบงำกำกับของอุดม-การณ์อื่น จนทำให้พุทธศาสนาขาดพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองและก่อให้เกิดลี่งดีงามแก่ชีวิตและลังคมปัจจุบัน

เชือกกระโดดนับรอบ

Read more

คัมภีน์ลับในการลดน้ำหนัก ด้วยเชือกระโดดไร้สาย

นึ่คือวจนะที่รู้จักกันดีว่า "วจนะสิ่งมีค่าสองสิ่ง" (ซากอลัย'น์) ที่มีการอ้างถึงในหนังสือบันทึกวจนะทั้งซุนนีและชีอะฮ์ ด้วยสายรายงานมากมายจำนวนของประเด็นสามารถอนุมานจากวจนะที่มีความน่าเชื่อถือได้นี้คือ1.    การกระทำและการปฏิบัติของอิมามผู้บริสุทธิ้จะต้องได้รับการถือว่าเป็นแบบอย่างและต้องการการเลียนแบบ ความล้มเหลวที่จะกระทำนำไปสู่การหลงทาง สิ่งนี้เป็นจริงก็ต่อเมื่อ ถ้าการก้าวเดินของพวกเขาไม่มีทางเบี่ยงเบนเข้าไปในทิศทางที่ผิดพลาดหรือเป็นบาปเท่านั้น และพวกเขาอยู่ในสภาวะที่ไม่แปรปรวนของความบริสุทธิ้ หรือฉะนั้นประชาชาติอิสลามก็จะตกลงไปสู่วังวนแห่งความหายนะด้วยการไม่ดำเนินตามพวกเขา ขณะที่ท่านศาสดาประกาศอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่ตามทายาทของท่านจะไม่หลงทาง พวกเขาคือสัญลักษณ์ของอิสลาม เชือกกระโดดราคา และการกระทำของพวกเขาคือตัวอย่างที่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดต้องดำเนินตามและกระทำให้บรรลุผลในชีวิตประจำวันของพวกเขา     ท่านศาสดาประกาศว่าคัมภีร์อัลกุรอานและทายาทของท่าน (อิตเราะฮ์) จะไม่มีทางแยกออกจากกันจนกระทั่งวันแห่งการฟืนคืนชีพ ดังนั้นโดยที่คัมภีร์อ้ลกุรอานจะยังคงดำรงอยู่จนถึงวันแห่งการฟืนคืนชีพ โลกนี้ก็จะไม่ไร้ชึ่งอิมาม3.    จากทัศนะของท่านศาสดา และแหล่งการคืกษของมุสลิมทั้งมวลสมาซิกในครอบครัวของท่านศาสดาก่อตั้งฃี้นโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ การอ้างอิงต้องย้อนกลับไปสู่พวกเขา  เพื่อการเรียนรู้ค สังของพระเจ้าอิมามที่แปดกล่าวว่า

''เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าเลือกบางคนขึ้นมาบริหารกิจการของบ่าวของพระองค์พระองค์จะขยายทรวงอกให้เขาและทำให้หัวใจของเขาเป็นสถานที่บรรจุวิทยปัญญา  เชือกกระโดดน้ำหนักเบา พระองค์จะดลความรู้ให้เขาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาใดที,เขาไม่สามารถตอบได้ เขาไม่เคยไม่แน่ใจทางที่ถูกต้อง และโดยผ่านทางความปริสุทธิ้ของเขา เขาจะสะอาดจากบาปและการก,อกบฏทั้งมวล พระเจ้าจะจรรโลงเขาไว้เสมอ และความสำเร็จจะตัดผ่านเต้นทางของเขาเสมอ ความผิดพลาดและบาปไม่อาจสัมผัสเขาได้ พระเจ้าคือผู้ประทานฐานะที่สูงส่งให้เขา ตังนั้นเขาอาจเป็นข้อพิสูจน์ต่อปาวและเป็นพยานต่อการสร้างสรรค์ของพระองค์นื่คือความเอื้อเพื่อที'พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ และความเอื้อเพื่อของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่"  เชือกกระโดดนับรอบ ท้ายที่สุด ขอให้เรามุ่งความสนใจไปที่ความเป็นไปได้ที่อัลลามาฮ์ชารอฟุดดีนได้ยกขึ้นมา

"ถึงแม้เรามั่นใจว่าไม่มีการบิดเบือนเกิดขึ้นในโองการอันสูงส่งของคัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์แห่งฟากฟ้าของเรามิได้ถูกเปลี่ยนเพื่อทำลายในทางใดเลย ก็ไม่มีความชัดเจนแต่ประการใดเลยว่าการจัดการและการปรับปรุง ลดหน้าท้อง โองการใหม่จะแม่นยำตามที่ได้รับการประทานลงมาด้วยเป็นไปได้ว่า "โองการแห่งความบริสุทธิ้" เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่านศาสดาถูกประทานแยกออกมาต่างหาก และจากนั้น เมื่อมีการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอาน จึงถูกนำมาไว้ตรงกลางโองการที่เกี่ยวกับภรรยาของท่านศาสดา จะด้วยความผิดพลาดหรือเจตนาก็ตาม"

 

เชือกกระโดด

Read more

การติดต่อครั้งแรก กับ เพื่อนต่างแดน (ภาคเสริม)

 

                                                       

เราจะหัวเราะ จะยิ้มได้เหมือนว่าเรากลับไปเป็นเด็กวัยรุ่นในยุค 70กระนั้นแปลกนะครับ แม้แต่วันที่เราไม่ได้นัดกันเลย ก็ยังอุตส่าห์เดินซนกันเองจนได้ ในเวลาที่แปลกและลถานที่ที่ประหลาดแท้จนกลายเป็นเรื่องปกติไปเลย ทั้งที่ลอสแอนเจลิสเป็นเมืองใหญ่ขนาดไหน แถมบ้านผมกับอัลเบิร์ตยังอยู่คนละสุดฟากเมืองโน่นอีกยิ่งปีสุดท้ายของอัลฌิร์ตยิ้งเกิดขึ้นบ่อยมาก บางทีเป็นแบบนี้อาทิตย์ละสามหนเลยทีเดียว ผมเองก็ยังไม่เข้าใจเลยครับว่ามันเป็นบ่อยขนาดนี้ไปได้อย่างไรและทำไมต้องเป็น ตอนเขายังมีชีวิตอยู่ผมก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้บ่อยนัก แค่ดีใจที่ได้เจอกันแบบแปลกๆ เท่านั้น มันเป็นช่วงพักหาเรื่องสนุกกับชีวิตบ้างนั้นเองมืครั้งหนึ่งที่เราบังเอิญเจอกันก็เลยซวนกันแวะร้านอาหารร้านแรกที่เจอเพื่อแวะกินสลัดลักหน่อย ในร้านมีเกย์สองคนที่หนุ่มกว่าเรานั่งกินอยู่ในร้านนั้นก่อนแล้ว พวกเขาดูปวยมาก คนหนึ่งมีแผลมะเร็ง Kaposi’s ร sarcoma ลามทั่วตัวไปหมด ส่วนอีกคนก็แทบไม่มืเรี่ยวแรงเดิน นั้าหนักตัวคงเหลือไม่ถึง 50 กิโลฯภาพที่เห็นโดนใจผมแรงกว่าอัลฒิร์ต อารมณ์ตกวูบ ผมถามอัลเบิร์ตว่านี่คือภาพเราในวันข้างหน้าจริงๆ ใช่ไหม เป็นครั้งแรกจริง ๆ ที่ผมเห็นความเข้มแข็ง'ในตัวอัลเบิร์ต เขาหันหน้ามามองผมแล้วพูดอย่างไม่หวั่นไหวว่า “นั้นเป็นชีวิตของเค้าลองคนนั้นไม่ใช่ของเรา” ผมได้รับ เชือกกระโดดนับรอบราคาถูก ความมั่นใจคืนมาแล้ว อารมณ์จึงดีขนการคุยจึงเริ่มสนุกเหมือนปกติประโยคนั้นได้กลายเป็นหลักยึดเหนี่ยวของเราสองคนไปเลยครับ ยามใดที่เราคนไหนเกิดไม่แน่ใจหรือกลัวว่าจะไม่รอดจากเอดส่ขึ้นมา อีกคนก็จะบอกว่า “มันไม่ใช่เล้นทางของเรา” สัญญาณรัก ประโยคแสนเรียบง่ายนี้กลับให้พลังความเข้มแข็งมหาศาลนักด้วยความเชื่อนี้เองเราจึงสามารถเสริมกำลังใจให้กันและกันได้แล้วผมก็ติดเชื้อในซ่องหู มันปวดเอาเรื่อง แต่ผมไม่ยอมทานยาแก้ปวดเพราะอยากจะทานเฉพาะยาที่ไปล้กับโรคเท่านั้นไม,ใช่ล้กับอาการ แชรอนเพื่อนรักแนะให้ผมทดลองใซวิธี biofeed-back หรือ self-hypnosis สะกดจิตตัวเองดู ผมไม่แน่ใจเลยว่าสองนี้นี้นี้” นี้  นี้ นี้วิธีนได้ผล'จริง แต่ตอนนันคนมันกำลังสินหวังก็เลยลองปรึกษานักสะกดจิตชื่อดังคนหนึ่งดู

คือ นายแพทย์เมลวิน โคเฮน ก็เกิดมีเรื่องสำคัญหลายเรื่องหลุดออกมาแค่ไปพบหมอเพียงครั้งเดียวปัญญาธรรมของคุณหมอให้คุณค่าเหนือกว่าการสะกดจิตเลยด้วยซํ้าอย่างแรก ผมได้เรียนรู้บทเรียนเรื่องการให้อภัย ผมเพิ่งเข้าใจใหม่หมดเลยว่าคำว่าการให้อภัยหมายความว่าอย่างไรจริงๆผมเคยรู้สึกมาตลอดว่าการให้อภัยหมายถึงการที่เราสามารถมองให้พ้นจากความรู้สึกโกรธหรือเจ็บใจแล้วพบว่ามีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการกระทำของคนคนนั้น แล้วก็ปล่อยวางเสียแต่หมอโคเฮนกลับให้มุมมองอีกด้านหนึ่ง เขาบอกว่าการให้อภัยเป็นการกระทำที่เรารู้ว่าเราทำให้แก่ตัวเราเอง ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเลยเมื่อไหร่ที่มีคนทำผิดต่อเราหรือทำให้เราเสียใจ เรามีทางเลือก 2ทาง : เราจะเลือกจมอยู่กับความรู้สึกที่ยาแย่เลวร้าย แล้วเก็บมันไว้ข้างในเสียจนมันกลัดหนองเป็นพิษแล้วกลายเป็นโรคร้ายในที่สุดหรือเราจะใช้สติเลือกปล่อยความรู้สึกนี้ไปเพื่อเห็นแก่เราเองการรู้จักปล่อยวางเป็นการปลดปล่อยความโกรธแค้นและความเสียใจออกไป เพื่อประโยชน์ของตัวเราจริงๆ ครับ   เรื่องที่สองที่ผมได้เรียนรู้จากคุณหมอโคเฮนคือเรื่องธรรมชาติของ กระโดดเชือก การเกิดโรค เขาบอกให้ผมรู้ว่าไม่มีโรคใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เป็นแล้วต้องตายแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ บางโรคอาจถึงตาย 99 เปอร์เซ็นต์ก็จริง แต่ไม่มีถึง 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอนจำนวนเปอร์เซ็นต์น้อยนิดของผู้รอดชีวิตจากโรคไต้ล้วนอาศัยสามปัจจัยคือ ความแข็งแกร่งของความคิดและจิตใจของผู้ป่วยเองบวกพลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ของเจ้าตัว แล้วรวมกับการตั้งใจมั่นที่จะล้างความคิดแง่ลบทั้งหมดออกไปจากจิตใจให้ได้เท่านั้นการไปรับการสะกดจิต เน้นที่ความตั้งใจล้างความคิดแบบบ่อนทำลายตัวเอง

ผมเริ่มใช้ชีวิตช้าลงจนถึงภาวะรู้จักผ่อนคลายเป็นจึงได้รู้ว่าผมมีวิธีการพูดแบบลบ ๆ กับตัวเองอย่างไรบ้าง คนเราทุกคนต้องมีปัญหานี้ใม่มากก็น้อยทั้งนั้นครับ ผมเริ่มตั้งใจจดสารด้านลบที่ขยันส่งออกมาหาตัวเองลงในสมุด แล้วใช้เวลาเป็นเครื่องช่วยปลดปล่อยสารพวกนั้นออกไปจากชีวิต ผมเริ่มมองเห็นแล้วว่าสารเหล่านั้นเป็นเหมือนศัตรูตัวร้ายที่ผมไม่ควรเก็บไว้ในชีวิตอีกต่อไปการได้ความรู้แจ้งมาสองเรื่องเป็นเสมือนอาวุธที่ช่วยให้ผมตั้งใจมั่นว่าต้องรอดจากเอดล่ให้จงได้ ผมอยากเป็นหนึ่งในเปอร์เซ็นต์น้อยนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นตายร้ายดีก็ตาม ผมพยายามแบ่งปันเรื่องที่ผมได้จากการสะกดจิตให้อัลเบิร์ตเรียนรู้ด้วยแง่มุมใหม่ในความเป็นเพื่อนของเราจึงเริ่มเปิด เชือกกระโดดดิจิตอล  เราสองคนช่วยกันค้นหาความหมายของชีวิต และแล้วคำถามเกี่ยวกับชีวิตโลกหน้าก็เริ่มผุดขึ้นมา สองคนเริ่มต้นทำงานอาสาสมัครในศูนย์พักของผู้ป่วยโรคเอดลัระยะสุดท้าย (Hospice) และเหตุที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี่เองครับที่ช่วยให้เราเลิกจมอยู่กับความทุกข์ของตัวเองไปได้เยอะ ช่วงเวลานี้ของชีวิตสำคัญกับเราทั้งสองคนมากเราช่วยกันสำรวจความคิด ความกลัว และความหวังเกี่ยวกับความตาย อ่านหนังสือมากมายหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น 'ManyLives, Many Masters ของนายแพท!]ใบรอัน แอล. ไวลั Life AfterLife ของนายแพทย์เรย์มอนด์ มูดี Man’s Search For Meaningของนายแพทยํวิคเตอร์ แฟรงเคิล และThe Tibetan Book of theDead

 

เชือกกระโดด

Read more

น้ำเสียงที่อ่อนนุ่ม สามารถดึงดูดผู้ฟังได้อย่างดี

ไม่ใช่เพียงแต่ลูกค้าหรอกที่ชื่นชอบคนที่สื่อสารกันอย่างรู้เรื่องแต่ก็เป็นกับทุกคนด้วย แต่กับลูกค้านั้น เราจะต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเพราะเป็นผู้ที่ทำการค้าขายกับเราด้วย ดังนั้นการพูดจาดำเนินธุรกิจกันอย่างรัดกุม และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกดีๆ กับเรา จึงทำการค้ากันได้อย่างยาวนานสอบกามลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการการสอบถามลูกค้านั้นเราควรจะถามปัญหาปลายเปิด ไม่ใช่ถามปัญหาให้ลูกค้าตอบว่าใช่หรือไม่เท่านั้น เพราะหากว่าเป็นอย่างนั้นก็มี๋โอกาสสูงที่คำตอบสุดท้ายที่ลูกค้ากำลังจะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่จะกลายเป็นคำว่า ‘ไม่” ไปเสียคำถามเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ประการแรกอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือเป็นการจับคู่สินค้ากับความต้องการของลูกค้าให้ตรงกันพูดอย่างไรใฟ้ชนะใจและก้าวทน้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ กระสอบทรายราคาถูก การนำข้อมูลที่ไดไปพัฒนาสินค้าหรือหาสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามาป้อนนั่นเอง ซึ่งก็จะช่วยทำให้เราและลูกค้ามีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พูดกันรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นรู้จักใช้ภาษากายในทางบวกนอกจากคำพูดคำจาแล้ว การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษากายในเชิงบวก ก็จะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความรู้สืกดีๆ ให้กับลูกค้า ซึ่งก็จะช่วยทำให้เขาอยากที่จะพูดคุยหรือทำการค้ากับเราภาษากายในทางบวกก็อย่างเช่น   แววตาที่รับฟังอย่างเข้าใจ   นํ้าเสียงที่ราบเรียบและอ่อนนุ่ม    ใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเป็นมิตร    มือไม้ที่วางในลักษณะผ่อนคลาย  บางครั้งก็ใหใช้มือประกอบในการพูด   สบตาลูกค้าระหว่างพูดและฟัง   โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยฯลฯการสื่อสารด้วยภาษากายในทางบวกกับลูกค้า จะช่วยทำให้การพูดจาของเรานำฟังมากยิ่งขึ้น และสามารถทำให้การขายหรือการเจรจานั้นเป็นไปด้วยดีมากขึ้นอีกด้วยพูดอย่างไรใใจนละท้าวพ'นาพูดโต้ตอบใน!รื่องเดียวกันหลายครั้งหลายหนที่เรากับลูกค้านั้นพูดและเข้าใจกันไปคนละทาง ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอาเสียเลย ดังนั้นทางที่ดี เราควรจะตั้งใจฟ้งลูกค้า และพูดโต้ตอบในเรื่องที่ลูกค้าสนใจใคร่ถาม   กระสอบทรายหนัง เพื่อให้การสนทนานั้นเต็มไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันการพูดจาที่ไม่ตรงกัน หรือการพูดกันคนละเรื่อง นอกจากจะไม่เข้าใจกันแล้ว ยังทำให้ลูกค้าเสียความรู้สึก และคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าขา ทำให้ไม่อยากจะซื้อสินค้า หรือว่าติดต่องานกับเราก็เป็นได้ดังนั้นเราจึงควรตั้งใจและจับสิ่งที่ลูกค้าพูดหรือว่าสื่อออกมาให้ได้ และพูดให้ลูกค้าเข้าใจเราง่ายๆ จะเป็นดีที่สุดพูดด้วยความสุภาพการติดต่อหรือพูดคุยกับลูกค้านั้นควรจะทำด้วยความสุภาพอ่อนโยน ไม่กระโชกโฮกฮาก เพราะคงจะไม่มีใครอยากจะติดต่อ หรือซื้อสินค้าจากนักเลงอย่างแน่นอน เพราะว่าคงมีแต่คนอยากจะติดต่อซื้อขายกับสุภาพชนด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะติดต่อขายสินค้ากับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า หรือว่าเด็กกว่าก็ควรจะทำด้วยความสุภาพและให้เกียรติ อย่างน้อยๆ  กระสอบซ้อมมวยตั้งพื้น ก็ให้เสมอกับเท่าที่เราให้เกียรติตัวเอง    แต่ก็ควรจะให้เกียรติกับลูกค้ามากกว่าด้วยซํ้า ไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกค้าแต่ไม่ว่าใครเราก็ควรจะให้เกียรติเช่นนั้นนั่นเองพูดอย่างไรให้ชนะใจและก้าวหน้า  พูดto ตรงประเด็นและกระชับฃอยํ้ากันอีกครั้งว่า เราควรจะพูดให้ตรงจุด หรือที่เรียกว่ายิงเข้าเป้านั่นแหละ เพราะหากว่าพูดอ้อมไปเลี้ยวมา ไม่ตรงจุดที่ลูกค้าต้องการ แม้จะพูดมากไปก็ไร้ผล แถมยังเป็นการเสียเวลาเปล่าอีกด้วยสู้พูดสั้นๆ แต่ได้ใจความ และตรงตามที่ลูกค้าต้องการจะเป็นการดีที่สุดลูกค้าเข้าใจง่าย และไม่เป็นการเสียเวลาทั้งสองฝ่ายด้วยการพูดให้ตรงประเด็นนั้น เราจะต้องเตรียมข้อมูลมาให้พร้อมและเลือกข้อมูลที่เจังที่สุดให้ลูกค้า และหากว่าเราขี้เกียจ กระสอบทรายขนาดเล็ก ไม่รู้จักเตรียมข้อมูล การพูดของเราก็จะขาดประสิทธิภาพไปมากทีเดียวการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยการพูดที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง ก็จะช่วยทำให้การขายของเรานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยพูดอย่างไรใฟ้

หุ่นกระสอบทราย

Read more

ตั้งกระสอบทรายไว้ในบ้าน อาจมีความเสี่ยงต่อเด็ก

ใช้ภาษากายในบางครั้งคนที่กำลังเหนื่อยล้าหมดกำลังใจเขาก็ไม่ได้ต้องกายใคำพูดอะไรมากมาย บางครั้งการสื่อด้วยภาษากายก็อาจจะช่วยท่าให้คำพูดของเราหนักแน่นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกอด โอบไหล่ ตบไหล่ให้กำลังใจ จับมือ หรือแค่การนั่งข้างๆ ก็ เป็นการให้กำลังใจชั้นดีที เดี ยวสำหรับคนที่กำลังท้อแท้ในบางครั้งคำพูดอาจจะสู!ม่ได้กับภาษากายด้วยซํ้า แต่หากว่าเรารู้จักที่จะใช้ภาษากายควบคู่ไปกับคำพูดก็จะช่วยท่าให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะดีกว่าที่เราใช้ภาษาพูดเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะการพูดให้กำลังใจแล้ว การใช้ภาษากายก็มีผลอย่างมาก กระสอบทรายตั้งพื้น เพราะจะช่วยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นมากกว่าคำพูดเพียงอย่างเดียวนั่นเอง  ความล้มแๆลวเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหรอกที่จะประสบความสำเร็จไปเสียทุกเรื่อง บางคนที่ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ ก่อนที่จะถึงจุดสำเร็จได้ เขาต้องล้มลุกคลุกคลานเท่าไรต่อเท่าไร ด้งนั้นการที่จะพูดให้กำลังใจให้สำเร็จนั้น เราควรจะพูดให้เขามองว่าความล้มเหลวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ต้องประสบพบเจอเราควรจะชี้ให้เขาเห็นว่าชีวิตของคนเรานั้นจะต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าจะดี่!ปหมดเสียทุกอย่าง แต่ความแตกต่างระหว่างคนที่ล้มเหลวกับประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือ การที่คน1'ระสบความสำเร็จนั้นล้มและฮึดสู้ ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตที่เมื่อล้มแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งดังนั้นคำพูดที่ให้กำลังใจคนที่ท้อแท้คงจะไม่มีคำพูดใดดึ๋!ปกว่าการที่เราพูดให้เขามองเห็นว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องธรรมดา ที่ไม่ต้องไปสนใจมันมาก แต่ก้าวเดินต่อไปนี่แหละที่สำคัญต่อเขาใช้คำพูดที่แสดงความเข้าใจคำพูดที่แสดงความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจจะแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ข้างๆ เขาไม่ไต้หลีกห'นี่!ปไหน ซึ่งคำพูดง่ายๆ แขวนกระสอบทราย ที่แสดงความเข้าใจก็อาจจะเป็น “ผม ฉันเข้าใจ” “ใครๆ ก็เคยผ่านมา” “เข้าใจความรู้สึกนะ” เป็นต้นคำพูดที่แสดงความเข้าใจจะทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขา ทำให้เขาเปิดใจรับฟังเรามากขึ้น นวมชกมวย ไม่ว่าเราจะพูดอะไร ส่วนเรื่องที่จะบอกหรือว่าแนะนำก็ให้อยู่หลังคำพูดที่ให้กำลังใจเถอะ เพราะหากว่าไปสอน หรือบอกกล่าวอะไรในขณะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีใครเข้าใจก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ดังนั้นเทคนิคที่สำคัญของการพูดให้กำลังใจก็คือ การพูดให้เขารู้ว่าเรา

 

 กระสอบทราย  

Read more

ข้อผิดพลาดของการบริหารกล้ามเนื้อที่ผิดๆ

เกิดข้อผิดพลาด แต่ก็ไม่ต้องถึงกับใส่อารมณ์ เพราะอาจจะทำให้เกิดการโทษกันขึ้น ควรจะพูดตามเหตุผลและพูดด้วยอารมณ์ที่ปกติชี้แจงแๆตุพลใฅ้เฅ็นในการตำหนินั้น เราควรจะบอกให้เห็นถึงเหตุผล จุดบกพร่องที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด หรือขึ้ให้เห็นเหตุผลของการตำหนิติเตียน ก็จะช่วยทำให้เขาเข้าใจว่าที่เราตำหนินั้นไม่ใช่เรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาเล่นงานเพราะเหตุผลส่วนตัวการอธิบายเหตุผลนั้นไม่ควรจะเป็นไปด้วยอารมณ์ เพราะหากว่าเราใส่อารมณ์ความรู้สึกไปขณะที่บอกเหตุผลก็จะทำให้คนที่เราติเตียนนั้นเกิดความรู้สึกต่อต้าน และไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั่นเองใต้โอกาสเขาโต้แย้งการตำหนินั้น เมื่อบอกความผิดพลาดอะไรเรียบร้อยแล้ว ควรจะให้โอกาสเขาแก้ตัว หรือว่าอธิบายเหตุผลหรือการกระทำ และเราก็ไม่ควรจะคิดว่าเขาผิดอย่างจังๆ ควรจะเผื่อใจเอาไวให้เขาแก้ตัวบ้างโดยรับฟังเหตุผลเขาอย่างใจจริง แต่หากรู้สึกว่าเหตุผลของเขาอ่อนไปก็ควรจะอธิบายให้เขาเห็นให้ชัดแจ้งการให้โอกาสเขาโต้แย้งจะทำให้เขารู้สึกว่าเราให้เกียรติ และเคารพตัวเขาด้วย และแน่นอนว่าเมื่อเราให้เกียรติเขาแล้ว เขาก็จะให้เกียรติเราด้วยเช่นกันดังนั้นเวลาอยู่ด้วยกันก็จะสามารถพูดกันง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าใครๆ ก็ไม่อยากจะถูกตำหนิด้วยกันทั้งนั้น เราจึงควรจะมีทางหรือเคล็ดลับการพูดที่จะทำให้การตำหนินั้นนิ่มนวล  บาร์โหนสำเร็จรูป  และไม่กระทบความรู้สึกของคนมากเกินไปนั่นเองเพราะหากว่าเขาถูกต่อว่าแรงๆเขาอาจจะเกิดความรู้สึกที่ต่อต้าน และไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดจริงอย่างที่เราพูดก็เป็นได้    เคล็ดลบการพูดในกี่ชุมชนหากว่าเรามี่โอกาสพูดในที่ชุมชน ต่อหน้าคนมากมาย แน่นอนล่ะว่าเราจะต้องรู้สึกประหม่าและสันพอสมควร เพราะเราไม่ใช่นักพูดมืออาชีพที่เจนจัดเวที ซึ่งรู้หรือไม่ว่าในบางครั้งนักพูดเก่งๆ ก็ยังรู้สึกประหม่าอยู่บ้างเหมือนกันการพูดในที่ชุมชนนั้นแม้ว่าอาจจะดูน่าตื่นเต้นสักหน่อย แต่ก็ไม่ได้ยากอะไร หากว่ารู้จักการพูดว่าควรจะทำอย่างไรนั่นเองเตรียมตัวดีหากว่าเรารู้จักที่จะเตรียมตัว คือเตรียมตัวมาดี ทั้งข้อมูลที่จะพูด เอกสารประกอบ และสื่อต่างๆ เชื่อได้ว่าความมั่นใจของเราคงจะมืมากอย่างแน่นอน โดยนอกจากการเตรียมข้อมูล และสื่อในการพูดอื่นๆ แล้ว ก็ให้เราลองซ้อมพูดหลายๆ รอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราเองการเตรียมตัวดีจะช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์และความตื่นเต้นของเราได้เป็นอย่างดีและถ้าจะให้ดีก็อาจจะให้เพื่อน พี่น้อง หรือใครที่สนิทมาฟังการซ้อมพูดของเราว่าเป็นอย่างไร บาร์โหนคู่ ดีหรือยัง เพื่อเป็นการซ้อมต่อหน้าคนจริงๆไปด้วยในตัวนั่นเองเมื่อเตรียมตัวมาดีแล้วก็จงเชื่อมั่นในตัวเองเสีย อย่าไปคิดอะไรมากเลย เพราะอย่างไรเราก็ทำดีที่สุดแล้วตั้งสมาธิให้ดีการพูดในที่ชุมชนสมาธิเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากว่าเราไม่มีสมาธิ ความมั่นใจและสิ่งต่างๆ ก็จะหลุดลอยไปทันทีการตั้งสมาธิให้ดีนั้นจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย    เพราะหากว่าเรามีสมาธิที่แน่วแน่แล้ว เราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดี แถมสมาธิยังทำให้เราสามารถจดจำสิ่งที่เรากำลังจะพูดและทำได้อย่างแม่นยำอีกด้วย การตั้งสมาธินั้นเราอาจจะกำหนดลมหายใจก่อนที่จะขึ้นเวที หรือว่าจะสงบจิตใจอยู่เพียงลำพังก็ได้ บาร์โหนติดผนัง ตามแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนั่นเอง เชื่อเถอะ'ว่าผู้ที่มีสมาธิดี’นั้น มีชัยในการพูดไปกว่าครึ่งแล้วอย่ามองพู้น!ณป็นผู้จับผิดสาเหตุหนึ่งที่เรากลัวหรือว่าประหม่าเวลาพูดในที่ชุมชนก็คือการกลัวที่จะผิด การกลัวสายตาของคนที่มองมาอย่างจับผิด กลัวที่จะทำอะไรผิดพลาดต่อหน้าผู้คนมากมายที่มาฟังเราพูดนั่นเอง  ความจริงแล้วเราเข้าใจผิด เพราะ ว่าผู้ฟังนั้นเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะมาจับผิดเรา แต่จะมาฟังเราต่างหาก เขาต้องการที่จะสือสารกับเราดังนั้นเราจึงควรมองผู้ฟังเหมือนกับเพื่อนคนหนึ่งที่มาฟังเราพูดคุยหรือว่าพูดอะไรสบายๆ ให้เราฟัง เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วเราจะไปเกร็งกับผู้คนที่มาฟังเราพูดทำไมจำเอาไว้ว่าผู้ฟังไม่ใช่ผู้จับผิดที่เราจะต้องกลัว จงคิดเสียว่าเขาเป็นมิตร และมองมาที่เราด้วยสายตาที่เป็นมิตร หาใช่เป็นศัตรูไม่

 

บาร์โหนติดประตู

Read more

การติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงภายในบ้าน ตอน จะทำอย่างไรให้เสียงไม่เล็ดลอดออกมา

 

 

ฝิปอบไม่ดุ อย่าได้ชะล่าใจ และอย่าได้ประมาทเป็นอันขาด มีชาวบ้านโชคร้ายตกเป็นเหยื่อให้อับผีปอบเข้าสิงร่างมาแล้วนับไม่ถ้วนเล่ากันว่าคนจ้งหว้ดสุรินทร์ ชอบเล่นของเล่นคุณไสย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผีปอบขึ้นมา ไม่ยอมปล่อยของปล่อยอวิชชาออกจากตัวเปีนได้เรื่องแน่ทั้งของและหรืออวิชชาจะย้อนเข้าตัว วงกบประตู ที่นี้จึงกลายเป็นผีปอบ ฟังแล้วท่านอยากจะมีวิชาอาคมและเล่นของคุณไสยกันหรือเปล่า?ผู้เล่าเรื่อง ผีปอบ ให้ผู้เขียนฟังเป็นคนจังหวัดสุรินทร์โดยกำเนิด ขอสมมติชื่อเฒ่าสฃ เรื่องที่นำมาเล่านี้ เป็นเรื่องจริงมิได้กด

หรือปันนํ้าเป็นตัวเอามาเล่าแต่อย่างใด แกเห็นมาอย่างไรก็เอามาเล่าให้ฟังตามความจริงที่ได้เห็นมา มิน่าคนสุรินทร์ถึงได้เป็นคนพูดจริงทำจริงเฒ่าสุขเผยว่า มีคำคมโบราณกล่าวไว้ว่า “มาสุรินทร์ต้องกินสุรา” ถ้าจะเป็นจริง แต่ทุกวันนี้คนที่มาสุรินทร์เขาจะมาดูช้าง เพราะที่นี่เป็นเมืองช้างที่มีชื่อเสียงโต่งตังมาแต่อดีตแกได้เท้าความในอดีตเรื่องผีปอบว่า เมื่อแต่ก่อนคนจังหวัดอื่นโดนผีปอบสิง มักจะพูดกันว่าเป็นผีปอบมาจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์บ้าง คนสุรินทร์ชอบเล่นของเล่นคุณไสย ทั้งที่เป็นความจริงครึ่งหนึ่งความเท็จครึ่งหนึ่ง แกไม่ปฏิเสธข้อกล่าวหาของคนจังหวัดอื่นพูด ยอมรับว่าคนจังหวัดสุรินทร์สมัยก่อนเล่นของเล่นคุณไสย เพราะมีเชื่อสายและรับวัฒนธรรมจากเขมรผีปอบมีตัวตนจริงสมัยนั้น ผีปอบมาจากไหนและใครเป็นผีปอบ แกได้สาธยายลงลึกในรายละเอียดให้ฟัง บาร์โหนสแตนเลส เพื่อความกระจ่างว่าด้วยตามบ้านนอกคอกนาที่ห่างไกลความเจริญ ทุกหมู่บ้านจะมีหมอผีหมอคุณไสยประจำหมู่บ้านคนพวกนี้จะมีวิชาอาคมและเล่นของคุณไสยมนต์ดำ บางหมู่บ้านมีหมอผีหลายคน แต่พวกเขาไม่เคยแก่งแย่งชิงความเป็นใหญ่ ผู้ใดจะเป็นเลิศทางศาสตร์แห่งพระเวทและไสยศาสตร์

ต่างคนต่างอยู่ทำนาทำไร่เลี้ยงครอบครัวกันไป จะอยู่กันอย่างสันติและยังช่วยเหลือกันยามมีปัญหาเกิดชื่นนี่แหละความเป็นตัวตนที่แท้จริงของหมอผีหมอคุณไสยของคนไทยเชื่อสายเขมรแต่มีหมอผีหมอคุณไสยที่เล่นของ เล่นอวิชชามนต์ดำอยู่จำนวนไม่น้อย คนประเภทนี้มักจะชอบลองของลองอวิชชากับคน บาร์โหนนำเข้า อื่นจนหลงตัวเองว่าเป็นผูวิเศษ คนกลุ่มนี้มีอันตรายมากต่อชาวบ้านผู้บริสุทธิ้ เมื่อหมอผีหมอคุณไสยมนต์ดำ ปล่อยของปล่อยอวิชชาไปเล่นงานคนอื่นทำให้คนๆ นั้นมีอันเป็นไปต่างๆ นานา ทั้งพิการเสียสติเป็นบ้าและเสียชีวิต ผูใดโดนของอวิชชามนต์ดำ จักรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ต้องให้หมอคุณไสยที่มีวิชาอาคมเหนือกว่าผู้ที่ปล่อยของปล่อยอวิชชามาใส่ ถึงจะรักษาเหยื่อหายมาเป็นปกติผีปอบมีทั้งเป็นผู้หญิงและผู้ชาย ผู้ใดเล่นของเล่นคุณไสยมนต์ดำ มีสิทธิ้เป็นผีปอบได้ทั้งนั้น และผีปอบจะมาจากคนที่ร้อนอวิชชาคุณไสยมนต์ดำ เมื่อไม่สามารถคุมตัวเองได้ อวิชชาก็จะย้อนเข้าตัวกลายเป็นผีปอบ ออกกำลังกาย และจะสิงร่างของตนไปตลอด ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยเหมือนเงาตัวเอง

บาร์โหน

Read more

อากาศเย็น ทำให้กระโดดเชือกได้น้อยลง

 

                                                                                          

“อือ เย็นดีเหลือเกิน หลับเป็นตายเลยละ” พยักหน้า เพื่อนจึงบอกจะอาบนํ้าอีกหรือเปล่า เดี๋ยวจะพาไปชมไร่องุ่นของมัน ผมไม่ตอบแต่ลงนั่งข้างขจรแล้วเอ่ยทักคุณจรรยา ซึ่งตั้งแต่มาถึงเพิ่งจะพบ“สวัสดีครับ ไปไหนมาล่ะ ตอนถึงเมื่อเช้าไม่เห็น”หล่อนจะตอบ แต่เพื่อนรีบชิงพูดก่อน “ก็จ่ายตลาดแล้วทำกับข้าวให้เอ็งกินเมื่อเช้าไง”จึงร้องอ้อ แล้วถาม “สบายดีหรือหน้าตาดุเแจ่มใสนี่”หล่อนพยักหน้าและว่า “จ๊ะตามอัตภาพแหละนะ ที่นี่เงียบสงบดี ไม่เหมือนที่กรุงเทพฯ หรือในเมือง คุณหนอมล่ะ คงสบายดีสิ” ก็ล่ายหน้าและตอบ “ก็งั้นๆ ไม่ค่อย สบายเท่าไหร่หรอก กรุงเทพฯ ยังวุ่นวาย ร้อนก็ร้อน”ทักทายกันตามประสา ไม่พบกันนาน ขจรจึงบอกจะอาบนํ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่า เดี๋ยวจะพาไปชมไร่องุ่น ที่กำลังให้ผลเต็มที่ทีเดียว ก้มมองตัวเอง แล้วบอก “เปลี่ยนสิวะ จะให้ไปทั้งกางเกงแพรอย่างงี้หมาไล่ฟัดแน่”ยังเอ่ยท้วงไหนบอกจะพาไปดูนายสมนักเลงโตไง “เออน่าได้เห็นแน่ เร็วเช้า.นี่บ่ายแล้วเดี๋ยวมืดเลืยก่อน” เพื่อนบอก พร้อมตบไหล่ผม จึงลุกเข้าห้องเปลี่ยนจากกางเกงแพรมาเป็นขาลัน เสื้อยืดคอกลมตัวเก่ง น้ำไม่อาบออกจากห้องไม่เห็นคุณจรรยาแล้ว เชือกกระโดดนำเข้า  ถามเพื่อน “เมียเอ็งไปไหนอีกวะ”ได้รับคำตอ'น

“ก็เข้าครัว เตรืยมมื้อเย็นไง” พูดจบพยักหน้าและบอก “ไป” พอจะก้าวลงบันได รถจี๊ปคันหนึ่งแฉลบดูดเข้าเทียบหน้าบ้าน คนขับรูปร่างลันทัดผิวเข้มบอกลักษณะ ชาวไร่เต็มตัว ขจรก้าวลงไปหยุดตรงพื้นซีเมนต์ตีนบันได เอ่ยทัก ขณะผู้มาใหม่ลงจากจี๊ปล่งยิ้มให้เพื่อน“อ้าว นิคม มีธุระอะไรหรือเปล่า”“ว่างครับ เลยอยากมาคุยด้วย กำลังจะไปไหนกันหรือ”ห'นุ่นร่างบึกบึนไว้ผมทรงลานบินเกรียนเกือบติดหนังหัวถาม“จะพาเพื่อนที่มาจากกรุงเทพฯ ไบ่คุไร่หน่อย ดีเลยไปด้วยกันไหม”เพื่อนตอบ จากนั้นแนะนำให้ผมรู้จักกับหนุ่มเจ้าของไร่ยาสูบ ยังบอกอีก นิคมเป็น คนพื้นที่นี้แต่กำเนิด จึงรู้เรื่องราวที่นี่ดีกว่าขจร  เชือกกระโดดสีชมพู โดยเฉพาะนายสมที่ผมสนใจ เมื่อนิคมพยักหน้ายินดีที่จะไปยังไร่องุ่นด้วยกัน จึงให้ไปรถจี๊ปของตน จะได้คุยกันในรถ ขจรจึงบอก “เออ จริงสินะ ให้เปลืองรถทำไมอีกคัน”

จากนั้นต่างขึ้นรถ นิคมขับออกไปประมาณสิบกิโลจึงถึง ไร่ของเพื่อนซึ่งยาวเหยียดร้อยกว่าไร่ ชื่นใจไปกับขจรมันด้วย ที่ผลิตผลกำลังงอกงามทำรายได้ให้เป็นอย่างดี เพื่อนบอกนี่เป็นส่วนหนึ่งทำให้มีความสุขอยู่ขณะนี้และคิดว่าจะปักหลักที่นี่ตลอดไป ผมพยักหน้าร้อง “อือ เห็นด้วย เพราะอากาศดี ธรรมชาติหรือก็สวย” เราอยู่ในไร่เกือบสามชั่วโมง จึงกลับกัน ขจรขอให้นิคมช่วยขับผ่านทางบ้านของนายสมบุรณ์ด้วย เพราะผมอยากเห็นนักเลงโตเก่า หนุ่มเจ้าของไร่ยาสูบหันมายิ้มแล้วถาม“จริงหรือครับคุณหนอม”“ใช่ครับ ทั้งที่บอกเป็นผู้กว้างขวาง คนกลัวเกรงทั่วตำบลแล้วเพราะอะไรล่ะ ถึงกับต้องส่งข้าวและนํ้า”ธาตุ พยักหน้าตอบ

“จริงครับ เห็นแกมาตั้งแต่อายุผมตอนนั้น สิบสองสิบสามเอง ขนาดสามต่อหนึ่งยังทานตาสมไม่ไหว”พุ่มนิคมสาธยายถึงสรรพคุณขณะมือจับพวงมาลัยประมาณครึ่งชั่วโมงเศษจึงถึงหน้าบ้านคนที่เราต้องการเห็นครั้นนิคมแตะเบรกให้รถจอดสนิท ขจรลงเดินเข้าไปขอบรั้วซึ่งใกล้พังแหล่ทั้งแถบ ผมมองเข้าที่ตัวบ้านไม่ใหญ่นัก ค่อนข้างเก่ามาก เชือกกระโดดไร้สาย ชายร่างสูงใหญ่แขนขายาวบอกลักษณะคนโบราณผมเรึ่มขาวประปราย มองนิ่งที่ขจร ไม้คํ้าสำหรับคนพิการขาด้วนวางพิงเก้าอี้ข้างตัว พร้อมปีนลูกซองพาดตัก แกนั่งอยู่ใต้ถุนซึ่งทะลุโล่งไปจนเห็นกอไผ่เป็นแนวด้านหลัง คงเห็นคนแปลกหน้าคือผม จึงหยิบปีนขึ้น

พาดบ่าสีหน้าเตรียมพร้อม เชือกกระโดดกำมะหยี่ “เป็นไงบ้าง ตาสม หิวอะไรไหม” ขจรเอ่ยถามเสียงดัง ชายสูงอายุเพียงส่ายหน้าไม่ตอบ เพื่อนจึงถามต่อว่า “ขอเข้าไปคุยด้วย'จะได้ไหม” ไม่มีเสียงออกจากปากของแกอีกยังเพ่งสายตามายังผมกับนิคมในรถ คงเห็น

 

เชือกกระโดด

Read more

การออกกำลังกายลดหน้าท้องที่ได้ผลดี คือการกระโดดเชือก

 

                                                                   

 

 

 

“ไอ้บ้า” ผมท้วงและว่า “อย่างหลังไม่เอาโว้ย เสียว” ที่สุดขจรเพื่อนรักขอร้องว่าอยากให้ไปเที่ยวเพราะคิดถึงจริงๆ ไอ้ประพันธิ้เพื่อนอีกคนตอบ
แล้วจะไปด้วย หลายปีไม่ได้เจอ พบกันคราวนี้ปล่อยแก่กันหน่อยเสอะวะสุดท้ายพูดแค,นั้นแล้ววางหูเหมือนบังคับในตัว โทรกลับไปอีกเพื่อจะขอคิดดูก่อน แต่เพื่อนปิดเครื่องซะฉิบ ไอ้นี่เล่นมัดมือชกจนได้ เป็นว่าต้องไปเพราะไม่อยากให้เพื่อนเสียนั้าใจติดต่อประพันธึ๋ที่ยังดำรงชีพอยู่กรุงเทพฯเพื่อเดินทางพร้อมกัน ได้รับคำตอบให้ไปเจอที่ปลายทางเลยดีกว่า  เชือกกระโดดadidas เพราะเอาแน่ไม่ได้จะไปหรือเปล่า

ทำธุระส่วนตัวค้างไว้ ก็ร้องขึ้น “อ้าวแล้วกูจะflหม เนี่ย บ้านมันอ^แห่งหนตำบลไหน’’ เพื่อนพันธึ๋กรอกเสียง “ทำไมโง่อย่างงีวะหนอมเกือบ
ถึงที่หมายเมื่อไหร่โทรให้มันมารับที่สถานี” โดนเพื่อนว่าซะเสียเลยต้องนิ่งจากนั้นการเดินทางจึงเรํ่ม ขอวิจารณ์หน่อยเถอะไม่ได้ขึ้นเสียนานรถไฟสะอาดสะอ้านกว่าเก่าหน่อย สมัยก่อนต้องระวังไม่งั้นหนูออกมาพันแข้งขาต้องลุกหนีกันวุ่น แมลงลาบไม่ต้องพูดถึงบางครั้งขึ้นมากินอาหารกับเราเลยนี่พูดจริงนะไม่ได้โม้ เมื่อสามสิบปีโน่น เครื่องออกกกำลังกายลดหน้าท้อง  และที่สุดต้องถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเพียงลำพังคนเดียว เนื่องจากประพันธิ้โทรมาบอกธุระยังไม่เสร็จ หากเรียบร้อยจะตามไปภายหลัง ก็ตอบเออ ตามใจไม่ง้อก็ได้โว้ย สมัยนี้ดีอย่าง สื่อสารแจ๋วหากเป็นเมื่อก่อนจะไปโทรกันที่ไหนละในรถ นี่ยืนพูด1จ๋อยๆ อยู่ตรงซานชาลาแปิบเดียว เชือกกระโดดภาษาอังกฤษ  ไม,ถึงยี่สิบนาทีขจรขับรถส่วนตัวป๋อมาแล้ว แสดงบ้านอยู่ไม่ไกลจากสถานีนักสบายมาก

จอดข้างฟุตบาทตับเครื่องก้าวลงมามองหา พอเห็นเข้าเท่านั้น มันยิ้มเหมือนได้แก้ว คำนี้โม้ครับ ความจริงขจรเพียงยิ้มด้วยความดีใจรี่เข้าหาจับมือเสร็จพร้อมสวมกอดกันเหมือนฝรั่งมังค่าด้วยเอ้า“หลับไหมวะมาในรถไฟ” เพื่อนถามขึ้นก่อน ก็ส่ายหน้าว่า อึ นอนข้างบนโว้ย หัวส่ายทั้งคืน ปวดฉี่ทีต้องไต่ลงเหมือนวานรเลยละเอ็งเอ๋ย ไปๆเพื่อนพยักหน้าให้เดินไปยังรถ จึงลากกระเป๋าใบใหญ่หน่อยเพราะกะอยู่หลายวัน ไหนๆ มาทั้งที ก้าวเนิบตามก้นมันติดๆ บ้านขจรออกจากตัวเมืองแค่สิ,ห้ากิโล รั้วรอบขอบชิดเงียบเชียบน่าอยู่ มือีกสองสามหลังเรียงรายห่างกันเป็นระยะ เพื่อนจอดพาหนะคู่ใจเสร็จ ก้าวลงเกือบพร้อมกัน ดึงกระเป๋าเดินทางจากเบาะหลัง  เชือกกระโดดสีชมพู ลูกชายขจรที่ย่างเข้าวัยหนุ่มยืนคอยอยู่ ยกมือไหว้ผมแล้วเอื้อมมารับ ลากต่อเข้าบ้าน  เลยยืนสูดลมหายใจแสนเย็นสบายเข้าปอดเสียก่อนหันมองบรรยากาศรอบๆ ที่เวิ้งว้างสุดตาทิวเขาสลับซับซ้อนอยู่ไกลลิบ จนขจรบอกให้เข้าข้างในเถอะได้ล่อมื้อเช้าที่คุณจรรยาเมียเพื่อนเตรียมไว้แล้ว ระหว่างนั่งโล้ข้าวต้มกุ้งอย่างเอเดอร่อย เพื่อนหันบอกขจิต
ลูกชาย อย่าลืมเอาไปให้ตาสมด้วยล่ะ

“ครับพ่อ” หนุ่มขจิตรับคำฟลีโรเวียม แล้วก้มหน้าก้มตาตักข้าวเข้าปาก จึงถามใครกันวะ ตาสม”“อ๋อ นักเลงโตของตำบลนี้” ขจรตอบหน้าตาเฉย
“หา นี่เอ็งอยู่ใต้อาณัติของตาสมจนต้องทำอาหารไปให้เชียวหรือทุกมื้อหรือเปล่าวะ”'ไอ้ผมน่ะคิด,ว่าเพื่อนกลัว,จริง1จึง'ซัก เพื่อนหัวเราะกลับตอบ“เปล่าหรอก ไม่ได้กลัวอย่างเอ็งคิด แต่สงสารโว้ย”“อ้าว เป็นงั้นไป” ผมร้องขึ้นพร้อมจ้องหน้าขจรจึงเล่าและถาม อยากรู้จักไหมเล่า เมื่อก่อนผู้นี้เป็นนักเลงใหญ่ของที่นี่'จริงๆ แต่ปั'จจุบ,น'หมดเขี้ยวเล็บแล้ว ชักสนใจจึงตอบ อยากสิจะได้ฝากเนื้อฝากตัว พาไปแนะนำได้หรือเปล่า แล้วแกดุมาก,ไหม เพื่อนล่ายหน้าและว่าอย่าเลย ตาสมไม่อยากพูดคุยกับใครที่แปลกหน้า ข้อสำคัญไม่รับผู้ใดเป็นลูกน้องอีกแล้ว“อ้าว แล้วเอ็งถามข้าทำไม” ผมร้องขึ้น ชักอารมณ์เสียขจรหัวเราะและบอก “เอาน่าเดี๋ยวกินข้าวอิ่ม เอ็งนอนพักลักตื่น จะพาไปดู”และอาหารมื้อเข้าผ่านพ้นไป ผมอาบนั้าเสร็จ เปลี่ยนจากชุดเดินทางเป็นกางเกงแพร จากนั้นเข้าห้องที่เมียเพื่อนอีกน่ะแหละจัดไว้ให้ อากาศทค่อนข้างเย็นตามสภาพพื้นบ้านทำให้หลับสบายจนบ่ายคล้อยจึงตื่น ให้รู้สึกสดชื่น ขึ้นมากทีเดียวแหละ ลุกขึ้นออกจากห้อง เพื่อนนั่งคุยกับคุณจรรยาคู่ทุกข์คู่ยาก อยู่ตรงระเบียงหน้าบ้าน หันมาเห็นร้องถาม หลับสบายไหมฝ่ายเมียยกมือไหว้ ผมก็ปฏิปติตอบตามธรรมเนียม

 

ขายเชือกกระโดด

Read more