กระโดดเชือกอย่างไร ไม่ให้ข้อหัวเข่าอักเสบ

คำตอบก็คือพระสงฆ์ยังเป็นลิงจำเป็นสำหรับสังคมไทยอยู่ แม้ทุกวันนี้ฆราวาสจะสามารถสอนธรรมะได้ แต่พระสงฆ์ก็ยังมีความสำคัญในการลิบทอดคำสอนในทางพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะในทางเถรวาท ความต่อเนื่องของหลักธรรมคำสอนเป็นลิงสำคัญ พระสงฆ์อยู่ในฐานะที่ดีกว่าฆราวาสในการสืบทอดหลักธรรมคำสอนไปยังคนรุ่นหลังได้ เนื่องจากมีหน้าที่คืกษาและเผยแพร่ธรรมะโดยตรง ชีวิตความเป็นอยู่ก็เอื้อต่อกิจด้านนี้เต็มเวลาอีกทั้งการที่มีหลายวัยอาคัยอยู่ในวัดหรือสำนักเดียวกัน ก็ช่วยให้หลักธรรมคำสอนมีโอกาสที่จะสืบเนื่องไม่ขาดสาย ขณะที่ฆราวาสซึ่งมีความรู้ทางธรรมนั้นมักเป็นปัจเจกบุคคล มีได้มีสำนักหรือรวมกันเป็นกลุ่มก้อน ความรู้ความสามารถมีโอกาสขาดตอนได้ง่าย ส่วนสถาบันของฆราวาสที่จะทำหน้าที่สืบทอดธรรมะ(ไม่ว่ามหาวิทยาลัยหรือมูลนิธิ) ก็เกิดขึ้นได้ไม,ง่ายและมีไดัไม่กี่แห่ง เพราะต้องอาคัยทุนรอนเป็นการเฉพาะ ขณะที่วัดนั้นเพียงแค่อาศัยบิณฑบาตขอ    ชาวบ้านก็สามารถเป็นแหล่งดึกษาและถ่ายทอดธรรมะได้ อีกทั้งยังมีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ธรรมะเผยแพร่ไปได้กว้างขวางขึ้นที่สำคัญกว่านั้น ซึ่งฆราวาสทำได้ยากก็คือ  เชือกกระโดดราคา การชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งมีได้หมายเฉพาะชีวิตที่ไร้เรือนหรือคู่ครองเท่านั้น หากหมายถึงชีวิตที่มุ่งไปสู่อิสรภาพ ไม่เป็นทาสความสุขทางกาม และไม่ติดยึดกับโลก ทุกสังคมควรมีกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวอย่างของชีวิตดังกล่าว เพี่อให้ผู้คนประจักษ์ว่าชีวิตเช่นนี้มีได้จริง    และไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะเข้าถึงได้ตัวอย่างของชีวิตเช่นนี้แหละที่จะเตือนสติผู้คนไม่ให้พลัดตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม และทำให้สังคมมีมีติทางจิตวิญญาณอยู่ได้  กระโดดเชือกสูง เพศบรรพชิตเอื้อให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตพรหมจรรย์ได้ และความเป็นชุมชนของสงฆ์ก็อำนวยให้วิถีชีวิตดังกล่าวลืบเนื่องได้ไม,ขาดสาย เป็นนํ้าบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของสังคม หน้าที่ในทางพรหมจรรย์นี้เป็นหน้าที่ที่ฆราวาสไม่อาจดึงไปจากพระได้ ด้วยเหตุนี้แม้นว่าฆราวาสจะเข้มแข็งและสามารถดึงบทบาทหน้าที่หลายอย่างไปจากพระได้ แต่ถึงที่สุดพระก็ยังจะต้องมีอยู่เพี่อเป็นผู้สืบทอดคุณค่าของชีวิตพรหมจรรย์ให้ผู้คนได้ประจักษ์แต่พระจะทำหน้าที่นี้ได้ สังคมก็จำต้องอุปถัมภ์คํ้าชูพระเพี่อให้ดำรงพรหมจรรย์อยู่ได้ การที่พระอยู่ในสถานะเป็นที่เคารพนับถือของสังคม ไม่เพียงแต่จะทำให้พระสำนึกถึงพันธะหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมควรแก่การกราบไหว้เท่านั้น หากยังเป็นการแสดงและตอกยํ้าแก่ฆราวาสเองด้วยว่า ชีวิตพรหมจรรย์ที่พระท่านเป็นตัวแทนอยู่นั้นเป็นสิงสูงส่ง สมควรที่จะเชิดชูและรักษาไว้ให้ลืบเนื่องตลอดไปอย่างไรก็ตาม เชือกกระโดดadidas  การที่พระจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนได้นั้น มีได้อยู่ที่ว่าอุดมคติของพระควรเป็นอย่างไรเท่านั้น หากยังขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของพระเองด้วย ว่าสอดคล้องกับอุดมคติด้งกล่าวหรือไม่ การปฏิรูปตัวเองของพระสงฆ์เพี่อให้มีความเข้มแข็งกว่าที่เป็นอยู่ จึงเป็นสิงสำคัญ หากว่าสถาบันสงฆ์เข้มแข็งเสียแล้ว ถึงแม้สังคมฆราวาสจะเข้มแข็งเพียงใด ก็ยากที่จะลดทอนสถานะและบทบาทของพระสงฆ์ไปได้ ที่แล้วมาการเติบใหญ่ของ   พระไพศาล วิสาโล    71ขบวนการฆราวาสจนกลายเป็นขบวนการศาสนาที่บดบังสถาบันสงฆ์นั้น ไม,ว่าที่ใดมักเกิดขึ้นเพราะสถาบันสงฆ์อ่อนแอและเสือมโทรมเป็นสำคัญแนวทางการปฏิรูปพุทธศาสนาจากที่กล่าวมา พุทธศาสนาในไทยมีแนวโน้มที่จะซวดเซลงกว่าเดิมเพราะการเสือมโทรมอ่อนแอภายใน และเพราะการครอบงำกำกับของอุดม-การณ์อื่น จนทำให้พุทธศาสนาขาดพลังในการเปลี่ยนแปลงตนเองและก่อให้เกิดลี่งดีงามแก่ชีวิตและลังคมปัจจุบัน

เชือกกระโดดนับรอบ