คัมภีน์ลับในการลดน้ำหนัก ด้วยเชือกระโดดไร้สาย

นึ่คือวจนะที่รู้จักกันดีว่า "วจนะสิ่งมีค่าสองสิ่ง" (ซากอลัย'น์) ที่มีการอ้างถึงในหนังสือบันทึกวจนะทั้งซุนนีและชีอะฮ์ ด้วยสายรายงานมากมายจำนวนของประเด็นสามารถอนุมานจากวจนะที่มีความน่าเชื่อถือได้นี้คือ1.    การกระทำและการปฏิบัติของอิมามผู้บริสุทธิ้จะต้องได้รับการถือว่าเป็นแบบอย่างและต้องการการเลียนแบบ ความล้มเหลวที่จะกระทำนำไปสู่การหลงทาง สิ่งนี้เป็นจริงก็ต่อเมื่อ ถ้าการก้าวเดินของพวกเขาไม่มีทางเบี่ยงเบนเข้าไปในทิศทางที่ผิดพลาดหรือเป็นบาปเท่านั้น และพวกเขาอยู่ในสภาวะที่ไม่แปรปรวนของความบริสุทธิ้ หรือฉะนั้นประชาชาติอิสลามก็จะตกลงไปสู่วังวนแห่งความหายนะด้วยการไม่ดำเนินตามพวกเขา ขณะที่ท่านศาสดาประกาศอย่างไม่มีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่ตามทายาทของท่านจะไม่หลงทาง พวกเขาคือสัญลักษณ์ของอิสลาม เชือกกระโดดราคา และการกระทำของพวกเขาคือตัวอย่างที่ประชาชาติอิสลามทั้งหมดต้องดำเนินตามและกระทำให้บรรลุผลในชีวิตประจำวันของพวกเขา     ท่านศาสดาประกาศว่าคัมภีร์อัลกุรอานและทายาทของท่าน (อิตเราะฮ์) จะไม่มีทางแยกออกจากกันจนกระทั่งวันแห่งการฟืนคืนชีพ ดังนั้นโดยที่คัมภีร์อ้ลกุรอานจะยังคงดำรงอยู่จนถึงวันแห่งการฟืนคืนชีพ โลกนี้ก็จะไม่ไร้ชึ่งอิมาม3.    จากทัศนะของท่านศาสดา และแหล่งการคืกษของมุสลิมทั้งมวลสมาซิกในครอบครัวของท่านศาสดาก่อตั้งฃี้นโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ที่พวกท่านมีชีวิตอยู่ การอ้างอิงต้องย้อนกลับไปสู่พวกเขา  เพื่อการเรียนรู้ค สังของพระเจ้าอิมามที่แปดกล่าวว่า

''เมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าเลือกบางคนขึ้นมาบริหารกิจการของบ่าวของพระองค์พระองค์จะขยายทรวงอกให้เขาและทำให้หัวใจของเขาเป็นสถานที่บรรจุวิทยปัญญา  เชือกกระโดดน้ำหนักเบา พระองค์จะดลความรู้ให้เขาอย่างต่อเนื่อง และไม่มีปัญหาใดที,เขาไม่สามารถตอบได้ เขาไม่เคยไม่แน่ใจทางที่ถูกต้อง และโดยผ่านทางความปริสุทธิ้ของเขา เขาจะสะอาดจากบาปและการก,อกบฏทั้งมวล พระเจ้าจะจรรโลงเขาไว้เสมอ และความสำเร็จจะตัดผ่านเต้นทางของเขาเสมอ ความผิดพลาดและบาปไม่อาจสัมผัสเขาได้ พระเจ้าคือผู้ประทานฐานะที่สูงส่งให้เขา ตังนั้นเขาอาจเป็นข้อพิสูจน์ต่อปาวและเป็นพยานต่อการสร้างสรรค์ของพระองค์นื่คือความเอื้อเพื่อที'พระเจ้าทรงประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ และความเอื้อเพื่อของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่"  เชือกกระโดดนับรอบ ท้ายที่สุด ขอให้เรามุ่งความสนใจไปที่ความเป็นไปได้ที่อัลลามาฮ์ชารอฟุดดีนได้ยกขึ้นมา

"ถึงแม้เรามั่นใจว่าไม่มีการบิดเบือนเกิดขึ้นในโองการอันสูงส่งของคัมภีร์อัลกุรอาน และคัมภีร์แห่งฟากฟ้าของเรามิได้ถูกเปลี่ยนเพื่อทำลายในทางใดเลย ก็ไม่มีความชัดเจนแต่ประการใดเลยว่าการจัดการและการปรับปรุง ลดหน้าท้อง โองการใหม่จะแม่นยำตามที่ได้รับการประทานลงมาด้วยเป็นไปได้ว่า "โองการแห่งความบริสุทธิ้" เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวของท่านศาสดาถูกประทานแยกออกมาต่างหาก และจากนั้น เมื่อมีการรวบรวมคัมภีร์อัลกุรอาน จึงถูกนำมาไว้ตรงกลางโองการที่เกี่ยวกับภรรยาของท่านศาสดา จะด้วยความผิดพลาดหรือเจตนาก็ตาม"

 

เชือกกระโดด